Science for Life

Description

รายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้หน่วย ที่มาของพลังงาน ยาและวัคซีนเพื่อสุขภาพ และ การใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย สถิติ การออกแบบ และการสั่งงานด้วยเสียง 

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!